Klachtenregeling

Algemene klacht

Bij een klacht van algemene aard richt u zich eerst tot de leerkracht en/ of de directie.
Komt u er niet uit, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon voor klachten van algemene aard van onze stichting: mevr. G. Mensing (lid raad van toezicht), tel.: 06-300 106 50.

De klacht kan ook doorgegeven worden aan het secretariaat van de klachtencommissie algemene aard. Die bekijkt of de klacht in behandeling genomen kan worden door de klachtencommissie. Deze klachtencommissie bestaat uit een jurist en twee leden van aangesloten schoolbesturen (niet van de school waar de klacht vandaan komt).

Klacht machtsmisbruik

Bij klachten op het gebied van machtsmisbruik (pesten, discriminatie, agressie, geweld, seksuele intimidatie en seksueel misbruik) kunt u (ouder/verzorger, leerling of medewerker van een school) contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van de betreffende school.

Deze kan u eventueel naar de externe vertrouwenspersoon doorverwijzen en kan helpen het eerste contact te leggen. In eerste instantie zal er altijd geprobeerd worden een oplossing te zoeken tussen ouders/verzorgers, leerlingen en school.

De twee externe vertrouwenspersonen van onze school zijn Ellen Labree en Inez Ursem, werkzaam bij de GGD Hollands Noorden. De externe vertrouwenspersonen kunt u schriftelijk en telefonisch (088- 0100555) bereiken.

GGD Hollands Noorden
T.a.v. Externe vertrouwenspersoon
Postbus 9276
1800 GG Alkmaar

Overwogen kan worden een klacht in te dienen bij de Klachtencommissie Machtsmisbruik. Deze bestaat uit een jurist, een gezondheidszorgpsycholoog, een jeugdpsycholoog, een jeugdmaatschappelijk werker en (eventueel) een deskundige op het gebied dat van toepassing is.

De klachtencommissie handelt klachten af overeenkomstig de “Klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs in Den Helder en omstreken” waarbij onze scholen aangesloten zijn.

Het adres is:
Secretariaat Klachtencommissie Onderwijs
T.a.v. de secretaris
Drs. F. Bijlweg 3
1784 MC Den Helder

e-mailadres: klachtencommissieonderwijs@hotmail.com
Als u uw telefoonnummer doorgeeft, wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl