Passend onderwijs

Wet passend onderwijs

Het doel van de Wet passend onderwijs is dat alle kinderen een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben.

Afspraken over samenwerken

Scholen in onze regio werken samen in een samenwerkingsverband. In de Wet passend onderwijs staat dat deze samenwerkingsverbanden verplicht een ondersteuningsplan op moeten stellen. In dit ondersteuningsplan staan onder meer afspraken over:

  • het niveau van de basisondersteuning op de scholen;

  • de manier waarop een samenhangend geheel van voorzieningen voor extra ondersteuning binnen en tussen de scholen wordt georganiseerd;

  • de verdeling van de middelen.

Volgens de Wet passend onderwijs is een samenwerkingsverband verplicht hun ondersteuningsplan af te stemmen op het beleidsplan over jeugdhulp van de gemeente. Soms is het ook nodig dat onderwijs, jeugdhulp en gemeente afstemmen rondom individuele ondersteuning. 

Zorgplicht
Een school moet elke leerling die bij de school is aangemeld een zo passend mogelijke vorm van onderwijs aanbieden (zorgplicht). Kan de school dat niet zelf, dan moet zij de ouders een voorstel doen voor een ander, wél passend aanbod binnen hun samenwerkingsverband.

De website van het ministerie van OCW biedt actuele informatie over passend onderwijs, inclusief wettelijke documenten, goede praktijkvoorbeelden, het referentiekader en de toolkit voor scholen 

Het Steunpunt Passend Onderwijs geeft informatie over passend onderwijs aan ouders van leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT